Legal Information

Company name / Nazwa: GreenWay Holding Spółka Akcyjna

Registered office and address of the company / Siedziba i Adres spółki: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Republic of Poland

Registered in the court of: District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk VIII Commercial Division of the National Court Register

Oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  • KRS nr 0000751516
  • NIP nr: 5862337102

Share capital: 100 000 PLN

Wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN

Information for Shareholders

Report of the Management Board of GreenWay Holding S.A.

Sprawozdanie Zarządu GreenWay Holding S.A.

Download the PDF

13/01/2021

Financial Statements

Sprawozdanie finansowe

Download the PDF

13/01/2021

Consolidated Financial Statements 2019

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2019

Download the PDF

13/01/2021

Call for Warrants

Wezwanie do Warrantów

Download the PDF

30/09/2020

Call for Shares

Wezwanie do akcji

Download the PDF

30/09/2020

Announcement on the convening of the Annual General Meeting of Shareholders of GreenWay Holding Spolka Akcyjna.

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy GreenWay Holding Spółka Akcyjna.

Download the PDF

11/09/2020

Announcement by the management board of a call to make payments for shares.

Ogłaszanie przez zarząd wezwania do dokonania wpłat na akcje.

If a shareholder has not paid the outstanding payment, statutory interest for delay, compensation or other payments provided for in the statute within one month after the payment deadline, he may be deprived of his participation rights by the company by removing from the register of shareholders and entering the company in its place

Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być pozbawiony przez spółkę swoich praw udziałowych przez wykreślenie z rejestru akcjonariuszy i wpisanie w jego miejsce spółki

If the company intends to deprive a shareholder of its shareholding rights, the company calls on it to meet the performance and sets an additional deadline for it.

W przypadku zamiaru pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych spółka wzywa go do spełnienia świadczenia i wyznacza mu na to dodatkowy termin.

The planned payment of advances.

Planowana wypłata zaliczek.

Resolution on redemption of shares.

Uchwała o umorzeniu akcji.

Changes to the agenda introduced at the request of shareholders.

Zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia / Convening the General Meeting:

W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu. The announcement should indicate the date, time and place of the general meeting as well as a detailed agenda. In the event of an intended amendment of the statute, the existing provisions as well as the content of the proposed amendments should be cited. If it is justified by a significant scope of intended changes, the announcement may contain a draft of a new consolidated text of the statute together with a list of new or amended provisions of the statute.

Resolution on a significant change in the company's business object.

Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki

In the event of an application to the registry court, by a shareholder, for the company's obligation to publish information provided to another shareholder outside the general meeting.

W przypadku złożenia wniosku do sądu rejestrowego, przez akcjonariusza, o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Shares for which shareholders have pre-emptive rights should be offered by the management board by way of announcement.

Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia

If the subscription for new shares is to take place in the form of an open subscription.

Jeżeli objęcie akcji nowej emisji ma nastąpić w trybie subskrypcji otwartej.

Resolution on the conditional increase of the share capital.

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

Resolution on reducing the share capital.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego.

Declaration of bankruptcy.

Ogłoszenie upadłości.

Dissolution of the company and opening of liquidation.

Rozwiązanie spółki i otwarcie likwidacji.

Merger Plan.

Plan Połączenia

Merger

Połączenie

Division plan

Plan Podziału

Division of a company

Podział Spółki